6/01/2012

Ngā tāngata mīhini nā

I tētahi rā i urutomo ngā tāngata mīhini i ngā tāngata nō L.A. Anā, i pīrangi ngā tāngata mīhini ki te tiki i tētahi tama. Ko Andrew Junior rāua ko tana pāpā a Andrew.  I noho rāua ki kōrā me i te rapu ngā tāngata mīhini katoa i a rāua, anā, i te rapu rāua i tētahi A.K.47. me i pahū ngā tāngata mīhini katoa.

No comments:

Post a Comment